سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پوریا غضنفری – دانشجوی کارشتاسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات ،دانشکده کشاورزی دانشگاه ب
محمدرضا عبداللهی – استادیار،گروه زراعت و اصلاح نباتات،دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سی
احمد معینی – دانشیار،گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سیدسعید موسوی – استادیار،گروه زراعت و اصلاح نباتات،دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سی

چکیده:

در طول دهه اخیر گزارش های زیادی در مورد اثر مثبت دود حاصل از سوختن گیاه بر روی جوانه زنی بذور و بنیه گیاهچه در بسیاری از گونه های گیاهی از جمله چندین گیاه زراعی ارائه شده است.در این آزمایش اثر دود حاصل از سوختن گیاه بابونه بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه های کلزا (رقم PF704)در شرایط درون شیشه ای در فروردین ماه سال ۱۳۹۰در آزمایشگاه کشت بافت دانشگاه تربیت مدرس انجام گردید. عصاره آبی دود در ۶ غلظت (۰۰۰۵/۰، ۰۰۱/۰ ،۰۰۲/۰ ،۰۰۴/۰ ،۰۱/۰ ،۱/۰ ) تهیه گردید.نتایج حاکی از اثر مثبت عصاره آبی دود بر روی صفات باززایی بذور بود.به طوری که تیمارها از لحاظ صفات متفاوت دارای اختلاف معنی داری در سطح ۰۰۱/۰ % و ۰۵/۰% بودند. غلظت ۱/۰ عصاره آبی دود بیشترین تاثیر را بر روی درصد جوانه زنی بذور، درصد باززایی گیاهچه نرمال، درصد گیاهچه چندشاخه ای، طول ریشه چه و طول ساقه چه در مقایسه با تیمار شاهد نشان داد.