سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

خردل وحشی یکی از علفهای هرز مسئله ساز است و مواد آللوپاتیک آن میتواند در علف کشهای زیستی به کار رود .خاصیت آللوپاتی تکنیک جدیدی است که جهت کنترل علفهای هرز کلزا به جای کنترل شیمیایی در جهت کاهش آلودگی محیط زیست بررسی میشود. جهت بررسی اثرات آللوپاتیک عصاره آبی کل بوته خردل وحشی و سایر روشهای متداول روی علفهای هرز کلزا و برخی صفات مورفولوژیک آن آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در قالب طرح فاکتوریل بر اساس بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. تیمارها عبارت از اسپری عصاره آبی خردل وحشی در ۴ سطح شامل شاهد (بدون اسپری) یکبار اسپری در ۱۵ روز پس از سبز شدن کلزا – دو بار اسپری در ۱۵ و ۳۰ روز پس از سبز شدن – سه بار اسپری در ۱۵ -۳۰ و۴۰ روز پس از سبز شدن گیاه و روشهای متداول کنترل علف هرز در ۴ سطح شامل ۲ بار وجین دستی- علف کش تریفلورالین (قبل از کاشت) – ۲ بار وجین دستی + تریفلورالین و شاهد آلوده به علف هرز بودند. اثرات عصاره آبی خردل وحشی روی تراکم علف هرز، ارتفاع و عملکرد بیولوژیک کلزا معنی دار بود . در بین تیمارهای متداول کنترل کمترین تراکم علف هرز- بیشترین تعداد برگ در بوته و عملکرد بیولوژیک کلزا مربوط به ۲ بار وجین دستی + تریفلورالین بود که اختلاف معنی داری با سایر تیمارها داشت. عصاره آبی خردل وحشی به تنهایی یا در ترکیب با سایر روشهای متداول تراکم علفهای هرز را کاهش داده و سبب بهبود ویژگی های مورفول وژیک کلزا در مقایسه با شاهد گردید