سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب فتوحیان – کارشناس ارشد بیماریهای گیاهی
پرویز رهبریان – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

دراین تحقیق گونه های Penicillium digitatum Penicillium italicum بعنوان عامل کپک آبی و سبز پرتقال درجیرفت ازمیوه های الوده جداسازی شدند و پس ازعصاره گیری گیاهان دارویی به روش ماسیراسیون اثرات ضد قارچی عصاره های الکلی و آبی سه گیاه دارویی آویشن – بومادران و رزماری با غلظت های مختلف ۲۵و۵۰و۷۵و۱۰۰درصد با سه تکرار روی گونه های P. italicum , P. digitatum مورد بررسی قرارگرفت و میزان هاله رشد میسلیوم های قارچ برای هرتیمار اندازه گیری و درصد بازدارندگی محاسبه ونتایج بصورت فاکتوریل درقالب کامل تصادف ی با استفاده ازنرم افزار sas انالیز شد و نتایج نشان داد که عصاره آویشن بیشترین تاثیر و رزماری و بومادران به ترتیب کمترین تاثیر را برمیزان بازدارندگی رشد گونه های P. italicum , P. digitatum از خود نشان دادند همچنین نتایج نشان داد که عصاره های آبی بیشترین تاثیر و عصاره های الکلی کمترین تاثیر و بین غلظت های مختلف عصاره غلظت ۱۰۰درصد بیشترین و سپس غلظت های ۵۰و۷۵و۲۵درصد به ترتیب کمترین تاثیر را برمیزان بازدارندگی رشد قارچ داشتند.