سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم فروغی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
صدیقه محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عبدالله قاسمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرکرد

چکیده:

بیماری شانکرریزوکتونیا که معمولا سیاه دانه نامیده میشود درتمام مناطق کشت سیب زمینی وجود داشته و توسط قارچ Rhizoctonia solani (Thanatephorus cucumeris ایجاد میشود درمورد این قارچ تاکنون راه کنترل خوبی پیدا نشده است با توجه به عدم وجود ارقام مقاوم تجاری درحال حاضر ضدعفونی غده های بذری توسط قارچ کش های سیستمیک توصیه میوشد اما به تدریج اثرات سوءانها اشکار گردیده به همین منظور محققان به دلیل عوارض جانبی کمتر دردصدد جایگزینی عصاره های گیاهان دارویی به جای سموم شیمیای هستند بنابراین دراین تحقیق فعالیت ضدقارچی عصاره ی چهارگیاه بومی استان چهارمحال و بختیاری شامل مرزه بختیاری Satureja bachtiarica Bung.) (،آویشن دنایی Celak. Thymus daenensis آویشن شیرازی Thymus vulgaris L.) بومادرانAchillea millefolium و کاکوتی (Ziziphora clinopodioides روی قارچ مذکور درمحیط ازمایشگاه به دو روش استفاده ازدیسک کاغذی واختلاط عصاره با محیط کشت مورد ارزیابی قرارگرفت نتایج بدست آمده نشان داد که اکثرعصاره ها اثرضدقارچی خوبی برقارچ مورد مطالعه دارند