مقاله اثرات شیشه ایرانی (حاوی مت آمفتامین) بر سطوح سرمی هورمون های ACTH، کورتیزول و آلدوسترون در موش های صحرایی نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: اثرات شیشه ایرانی (حاوی مت آمفتامین) بر سطوح سرمی هورمون های ACTH، کورتیزول و آلدوسترون در موش های صحرایی نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیشه
مقاله هورمون محرک قشر فوق کلیوی
مقاله کورتیزول
مقاله آلدوسترون
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی نهاوندی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سیف اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مت آمفتامین ماده ای است محرک که ترکیب اصلی آن آمفتامین (C9H13N) است. کریستالیزه مت آمفتامین در کشور ایران به نام شیشه معروف است. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات شیشه ایرانی (مت آمفتامین) بر سطوح سرمی هورمون های (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH)، کورتیزول و آلدوسترون در موش های صحرایی نر می باشد.
مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی ۲۰ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار که بطور تصادفی به ۴ گروه ۵ تایی شاهد، دریافت کننده دوزهای ۲، ۴ و ۶ میلی گرم شیشه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تقسیم بندی شدند، انجام گردید. تزریق بصورت درون صفاقی، هفته ای یک بار و به مدت ۶ هفته انجام گرفت. نمونه خون از طریق خونگیری از قلب باز تهیه شد و پس از تهیه سرم، میزان هورمون های ACTH، کورتیزول و آلدوسترون توسط روش ELISA اندازه گیری و مقایسه شد.
یافته ها: سطح سرمی ACTH در گروه دریافت کننده نرمال سالین با میانگین ۱٫۸۵±۰٫۲۲ تغییر معنی داری نسبت به گروه شاهد با میانگین ۱٫۲۳±۰٫۲۲ نداشت. در حالیکه سطح سرمی ACTH در گروه های دریافت کننده دوزهای ۲ mg/kg با میانگین (P=0.003) 2.55±۰٫۱۷ و دوز ۴ mg/kg شیشه با میانگین (P=0.002) 2.63±۰٫۲۲ نسبت به گروه شاهد دچار افزایش معنی داری شد. دوز ۶ mg/kg شیشه با میانگین (P<0.0005) 3.83±۰٫۵۵ باعث افزایش بیشتری در سطح سرمی ACTH نسبت به دوزهای پایین و متوسط شد. سطح سرمی کورتیزول نیز در گروه دریافت کننده نرمال سالین با میانگین (P=0.385) 0.32±۰٫۰۶ تغییر معنی داری نسبت به گروه شاهد با میانگین ۰٫۵۸±۰٫۱۴ نداشت ولی در گروه های دریافت کننده دوزهای ۲ mg/kg با میانگین (P<0.0005) 6.35±۰٫۲۵، ۴ mg/kg با متوسط میانگین (P<0.0005) 6.42±۰٫۲۹ و ۶ mg/kg شیشه با میانگین (P<0.0005) 6.81±۰٫۳۳ نسبت به گروه شاهد دچار افزایش معنی داری شد. به همین ترتیب سطح سرمی آلدوسترون نیز در گروه دریافت کننده نرمال سالین با متوسط میانگین ۱۴۹۲±۱۸٫۹ تغییر معنی داری نسبت به گروه شاهد با میانگین ۱۳۹۶٫۶±۱۶٫۳ نداشت ولی در گروه های دریافت کننده دوزهای ۲ mg/kg با میانگین (P<0.0005) 1726±۳۸٫۳، ۴ mg/kg با میانگین (P<0.0005) 1749.6±۸۱٫۴ و ۶ mg/kg شیشه با میانگین (P<0.0005) 1785.3±۵۶٫۲ نسبت به گروه شاهد دچار افزایش معنی داری شد.
نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که مصرف شیشه سبب افزایش فعالیت غده فوق کلیه می شود که این امر به نوبه خود می تواند عوارض بالینی قابل توجهی را در پی داشته باشد.