سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر مصلحی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
مجید فکری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد بیک محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی

چکیده:

از آنجا که بیشتر باغهای انار در مناطقی با اقلیم گرم و خشک واقع شده است، لذا شوری آب آبیاری در اکثر این مناطق متداول بوده و از طرفی شوری آب آبیاری بر میزان قابل جذب ازت و فسفر نیز تاثیر گذار می باشد. در این آزمایش که در یکی از باغهای انار روستای علی آباد کشمر( از توابع شهرستان بردسکن، استان خراسان رضوی) صورت گرفت، دو نوع آب آبیاری با شوری متفاوت در مدت ۲ سال به یک باغ انار ۱۰ ساله که بافت خاک (لوم رسی) و رقم یکسان (خزر بردسکن) داشت و به دو قسمت مساوی تقسیم شده بود اعمال گردید. این آزمایش به صورت یک طرح فاکتور یل و در قالب بلوک کامل تصادفی در ۱۰ تیمار و سه تکرار انجام شد. نتایج حاصله از مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمارN500P300S200با شوری ۸/ با میانگین عملکرد سالم ۴۷ و عملکرد کل ۵۲ کیلوگرم ازای هر درخت نسبت به سایر تیمار ها در سطح ۵ درصد توسط آزمون دانکن معنی دار شد. با افزایش شوری میزان جذب عناصر توسط ریشه درخت و عملکرد میوه کاهش پیدا کرد