سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رودابه رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیرداور فروزنده شهرکی – استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
مجید طغیانی –
غلامرضا قلمکاری –

چکیده:

این تحقیق که اثراستفاده ازپروبیوتیک بایوساف برفراسنجه های خونی بره های درحال رشد نژاد افشاری درآن بررسی گردید درپاییز ۱۳۸۹ و درمزرعه علمی تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان انجام شد این آزمایش باتعداد۱۲راس بره نروماده ۵تا۶ ماده نژادافشاری باوزن متوسط ۳۲/۳ درقالب طرح کاملا تصادفی با ۲تیمار و ۶تکرار و یک راس گوسفند درهرتکرار به مدت ۸۴ روزانجام شد برای این منظور تعداد۲ جیره غذایی براساس احتیاجاتگزارش شده توسط انجمن تحقیقات ملی تهیه شد که شامل گروه های آزمایش شاهد و شاهد+پروبیوتیک بایوساف به میزان ۳ گرم به ازای هرراس بره درهر روز بودند جهت ارزیابی اثرات جیره های آزمایش بربرخی ازفراسنجه های خونی یک نوبت خونگیری درپایان هفته دهم درروز ۷۰ آزمایش اصلی پس از ۱۲ تا ۱۴ساعت گرسنگی برای تعیین غلظت گلوکز تری گلیسیرید کلسترولتام واوره خون انجام شد نتایج این آزمایش نشان داد که اختلاف چشمگیری بین فراسنجه های خونی گوسفندان تغذیه شده با جیره های متفاوت دیده نشد(p>0/05