سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه شریفی – کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا شریفی – کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت

چکیده:

عناصر کمیاب برای رشد گیاه لازم بوده و در غیاب آنها رشد گیاه دچار اختلال خواهد شد. کودهای حیوانی و کمپوست اثرات مثبتی بر حاصلخیزی ، خصوصییات شیمیایی خاک و عملکرد محصول دارند. شوری خاک از مهمترین عوامل محدود کننده رشد گیاه و تولید محصول در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت فاکتوریل با ۳ تکرار به مدت ۸ هفته در گلخانه انجام شد. تیمارهای مورد استفاده در این ازمایش عبارت بودند از : دو خاک ( شور و غیر شور ) ، ۳ اصلاح کننده (کود گاوری ، تفاله لیمو ، شاهد) و ۳ کود زیر مغذی (سولفات روی ، سولفات آهن ، سولفات منگنز ) و (سولفات روی و سولفات منگنز و سکوسترین اهن) و شاهد. کود گاوی و تفاله لیمو که هر کدام در دو سطح (۰ و ۴ درصد وزنی) . نتایج نشان داد حداکثر مقدار آهن قابل جذب از تیمار حاوی تفاله ایمو و کود سولفات اهن بدست امد. شوری خاک موجب کاهش ارتفاع ،وزن خشک اندام هوایی و میزان روی و آهن و منگنز جذب شده گردید.تفاله ایمو و کود گاوی موجب افزایش میزان روی و آهن و منگنز جذب شده گردیدند.