سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه ناجی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و فنون دریایی واحد تهران شمال و کارش
سورنا ابدالی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و فنون دریایی واحد تهران شمال
محمدعلی یزدانی – استادیار موسسه تحقیقات تاسماهیان دریای خزر
ایوب یوسفی جوردهی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات تاسماهیان دریای خزر

چکیده:

در این پژوهش، اثرات سم آترازین بر برخی شاخص های بیوشیمیایی بچه تاسماهی شیپ ) Acipenser nudiventris ) طی ۶۹ ساعت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان پروتئین کل در زمانهای مشابه۵/ با افزایش غلظت سم بطور معنی داری ( ۵۰ P< ) کاهش یافت حداقل و حداکثر میزان آلبومین در غلظت ۰۵ میلی گرم در لیتر ۵/ به ترتیب در ساعت ۴۲ و ۲۴ مشاهده گردید که دارای اختلاف معنی دار بود ( ۵۰ P< ). سطوح کلسترول در همه غلظت ها و میزان تری گلیسیرید در غلظت ۷۳ میلی گرم در لیتر نسبت به شاهد و برخی تیمارها اختلاف معنی داری داشت.سطوح گلوکز در همه غلظت ها در زمان ۴۲ ساعت فاقد اختلاف معنی دار با تیمار شاهد بود، در حالیکه در زمان ۲۴ ساعت در غلظتهای بالاتر به طور معنی داری کاهش یافت براساس جدول سطوح سمیت آفت کش ها، سم آترازین برای گونه شیپ جزء موادسمی طبقه بندی شده و می توان از تغییرات پارامترهای فوق به عنوان ابزار مهمی برای ارزیابی شرایط آسیب شناسی این ماهیان استفاده کرد