سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نسرین مویدنیا – عضو باشگاه پژوهشگران جوان- دانشجوی دکتری تخصصی رشته علوم و صنایع غذایی
محمدرضا احسانی – استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

یا CLAاسید لینولئیک کونژوگه واژه ای است برای نامیدن یکی از ایزومرهای مکانی و هندسی اسیدلینولئیک که یک اسید چرب ضروری است. توجهات اخیر فراوان به این اسیدچرب بدلیل قابلیت فراوان آن در اثرات مفیدش برای سلامتی است. فراورده های لبنی و نیز سایر غذاهای بدست آمده از پستانداران نشخوارکننده منبع اصلیCLAهستند. ایزومر ۹ سیس- ۱۱ ترانس آن فعالترین ایزومر بیولوژیک آن است که در چربی شیر و کل رژیم غذایی انسان یافت می گردد. به تازگی نیز فعالیت بیولوژیکی برخی ایزومرهای دیگر آن خصوصا ترانس ۱۰ – سیس ۱۲ ، مورد بررسی و اثبات قرار گرفته است. عواملی چون رژیم غذایی گاو می نوانددر محتوایCLAچربی شیر گاو تاثیر داشته باشد پس از آنجایی که محتوایCLA فراورده های لبنی با محتوای چربی آنها در ارتباط است لذا میزانCLA در فراورده های پرچرب بیشتر از کم چرب است. از آنجایی که با دستکاری و تغییر در رژیم غدایی دام میتوان میزانCLA چربی شیر آنها را تغییر داد پس میتوان به این ترتیب میزانCLA موجود در رژیم غذایی انسان را نیز افزایشداد. برخی از اثرات مفید و سلامت بخشCLA که در مقیاس آزمایشگاهی و بروی حیوانات آزمایشگاهی مورد بررسی و اثبات قرار گرفته اند شامل: ااثرات ضد سرطانی، اثرات ضذ گرفتگی سرخرگها، تغییر ساختار بافتی بدن، افزایش عملکرد سیستم ایمنی، افزایش ساخت و تشکیل بافت استخوانی و اثرات ضد دیابتی