سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد ذاکری – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شی
پریتا کوچنین – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شی
جاسم غفله مرمضی – مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور اهواز
مهسا حقی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، گ

چکیده:

این مطالعه جهت بررس ی اثرات سطوح پروت ئین غذ ایی بر شاخصها ی تو لیدمثلی شانک زرد باله طراح ی شده است. سه جیره غذ ایی نیمه خالص شامل سه سطح پروتئینی ( ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ درصد) مورد آزمایش قرار گرفت. در هر تکرار ۱۰ ماهی با نسبت جنس ی یک به یک و با م یانگین وز نی ۲۳۶ گرم و ۴۱۶ گرم بتر تیب بر ای ماه یان ماده و نر ذخ یره ساز ی گردید. ماهیان به روش سیری و دو بار در روز غذادهی شدند. شاخصهای تولید مثلی در مولدین A. latus شامل هماوری کاری، درصد تخمهای شناور و درصد تخم گشایی بطور معنی داری (P<0/05 تحت تاثیر سطوح پروتئین غذایی هستند هرجند که درصد تخمهای لقاح یافته تحت تاثیر تغییرات سطوح پروتئین غذایی نمی باشند . در نهای ت می توان ج یره غذ ایی با سطح پروت ئین ۶۰ درصد را بعنوان مناسب تر ین سطح پروتئینی جی ره غذ ایی مولد ین Acanthopagrus latus پیشنهاد کرد.