سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرزین جمال زادفلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات
حسین خارا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد لاهیجان
عطا… یگانه کاری – عضو گروه تخصصی شیلات و آبزیان

چکیده:

درپژوهش حاضربه منظور بررسی اثرات سطوح منابع مختلف چربی جیره برروی ترکیبات شیمیایی بدن و نگهداری پس ازانجماد تاس ماهی سیبری تعداد۳۰۰ قطعه ماهی با میانگین وزن ۲۹±۲۰۷ گرم بهمدت ۸ هفته با جیره های مختلف حاوی روغنهای گیاهی و حیوانی متفاوت تغذیه شده و مورد آزمون قرارگرفتند بطوریکه ۴ نوع جیره غذاییمختلف با دو نوع روغن ماهی کیلکا و کانولا دردو سطح متفاوت ۱۲درصد به عنوان محتوی روغن پایین و ۲۴درصد بهعنوان محتوی روغن بالا تهیه شد نتایج حاصل از بررسی ترکیبات شیمیایی بدن دراین تحقیق نشان داد کهدرمیزان چربی و رطوبت بدن ماهیان مورد آزمایش دربین تیمارهای مختلف تفاوت معنری داری وجود داشته (P<0.05 ولی درمیزان پروتئین و خاکستر ماهیان تحت آزمایش دربین تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری وجود ندارد. (p>0.05