سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه نصیری – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سطوح ۷۵/۰ و ۵/۱ درصدی از گیاه دارویی گزنه در مراحل آغازین و رشد بر کیفیت لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون جوجه‌های گوشتی انجام گردید. این طرح در تابستان سال ۱۳۸۹ در مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد مراغه انجام گرفت. در این آزمایش تعداد ۳۲۴ قطعه جوجه گوشتی سویه‌ی راس- ۳۰۸ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۹ تیمار و ۳ تکرار (هر تکرار دارای ۱۲ قطعه جوجه) از سن ۱ تا ۴۲ روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه‌های آزمایشی شامل ۱) شاهد (بدون استفاده از گزنه)، ۲) دارای ۷۵/۰ گزنه در مراحل آغازین و رشد، ۳) دارای ۷۵/۰ درصد گزنه در مرحله‌ی رشد، ۴) دارای ۷۵/۰ گزنه در مرحله‌ی آغازین، ۵) دارای ۵/۱ درصد گزنه در مرحله‌ی آغازین و ۷۵/۰ درصد در مرحله‌ی رشد، ۶) دارای ۷۵/۰ درصد گزنه در مرحله‌ی آغازین و ۵/۱ درصد در مرحله‌ی رشد، ۷) دارای ۵/۱ درصد گزنه در مرحله‌ی رشد، ۸) دارای ۵/۱ درصد گزنه در مرحله‌ی آغازین و ۹) دارای ۵/۱ درصد گزنه در مراحل آغازین و رشد بودند. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی گزنه در مراحل آغازین و رشد دارای اثرات معنی‌داری بر صفات لاشه‌ی جوجه‌های گوشتی می‌باشد (۰۵/۰> ) اما در فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم خون تأثیر معنی‌داری مشاهده نگردید بالاترین درصد سینه و ران (۰۴/۳۵) و (۲۹/۲۶) در گروه آزمایشی ۹ با استفاده‌ی ۵/۱ درصدی از گیاه دارویی گزنه در مراحل آغازین و رشد، بالاترین درصد سنگدان (۷۶/۳) در گروه آزمایشی ۶ و بالاترین درصد جگر (۶۳/۳) در گروه آزمایشی ۷ حاصل گردیدند