سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه نصیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
علی نوبخت –
علیرضا صفامهر –

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سطوح ۷۵ / ۰ و ۵/ ۱ درصدی از گیاه دارویی گزنه در مراحل آغازین و رشد بر عملکرد و کیفیت لاشه ی جوجه های گوشتی انجام گردید. در این آزمایش تعداد ۳۲۴ قطعه جوجه گوشتی سویه ی راس- ۳۰۸ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۹ تیمار و ۳ تکرار (هر تکرار دارای ۱۲ قطعه جوجه) از سن ۱ تا ۴۲ روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه های آزمایشی شامل ۱) شاهد (بدون استفاده از گزنه)، ۲) دارای ۷۵ / ۰ گزنه در مراحل آغازین و رشد، ۳) دارای ۷۵ / ۰ درصد گزنه در مرحله ی رشد، ۴) دارای ۷۵ / ۰ گزنه در مرحله ی آغازین، ۵) دارای ۵/ ۱ درصد گزنه در مرحله ی آغازین و ۷۵ / ۰ درصد در مرحله ی رشد، ۶) دارای ۷۵ / ۰ درصد گزنه در مرحله ی آغازین و ۵/ ۱ درصد در مرحله ی رشد، ۷) دارای ۵/ ۱ درصد گزنه در مرحله ی رشد، ۸) دارای ۵/ ۱ درصد گزنه در مرحله ی آغازین و ۹) دارای ۵/ ۱ درصد گزنه در مراحل آغازین و رشد بودند. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از سطوح مختلف گیاه دارویی گزنه در مراحل آغازین و رشد دارای اثرات معنی داری بر صفات لاشه ی جوجه های گوشتی می باشد ( ۰۵ / P<0 ). بالاترین درصد سینه و ران ( ۰۴ / ۳۵ ) و ( ۲۹ / ۲۶ ) در گروه آزمایشی ۹ با استفاده ی ۵/ ۱ درصدی از گیاه دارویی گزنه در مراحل آغازین و رشد، بالاترین درصد سنگدان ( ۷۶ / ۳) در گروه آزمایشی ۶ و بالاترین درصد جگر ( ۶۳ / ۳) در گروه آزمایشی ۷ حاصل گردیدند.