سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شراره کاظمی – گروه خاکشناسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – گروه گیاهپزشکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان و عضو باشگاه پژوهش

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد سورگوم دانهای رقم کیمیا، تحقیقی به صورت آزمایش بلوکهای کامل تصادفی در قالب فاکتوریل در چهار تکرار انجام گردید. در این مطالعه چهار سطح کود نیتروژن(۲۵، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) و سه تراکم بوته (۶/۸، ۷/۵ و ۸/۶ بوته در مترمربع) بررسی شدند. نتایج نشان داد که اثر کود نیتروژن بر روی کلیه صفات اندازه گیری شده از نظر آماری معنی دار بود، به طوری که افزایش نیتروژن تا میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار باعث افزایش ارتفاع گیاه، عملکرد دانه، قطر ساقه و وزن هزار دانه گردید. اثر تراکم بر ارتفاع گیاه، عملکرد دانه، قطر ساقه و وزن هزار دانه معنی دار بود، به طوری که با کاهش تراکم بوته، قطر ساقه و وزن هزار دانه افزایش یافت. با توجه به نتایج حاصله تراکم ۸/۶ بوته در مترمربع و به میزان ۱۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار برای کاشت سورگوم دانه ای رقم کیمیا مناسب به نظر می رسد.