سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد آفتابگردان رقم پروگرس تحقیقی به صورت آزمایش بلوکهای کامل تصادفی در قالب فاکتوریل در چهار تکرار انجام گردید. در این مطالعه چهار سطح کود نیتروژن ( ۲۵ و۷۵ و۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) و سه تراکم بوته ( ۶/۸ ، ۷/۵ و ۸/۶ بوته درمترمربع بررسی شدند. نتایج نشان داد که اثر کود نیتروژن بر روی کلیه صفات اندازهگیری شده از نظر آماری معنیدار بود، به طوری که افزایش نیتروژن تا میزان ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار باعث افزایش ارتفاع گیاه، عملکرد دانه، قطر ساقه و وزن هزار دانه گردید. اثر تراکم بر ارتفاع گیاه، عملکرد دانه، قطر ساقه و وزن هزار دانه معنیدار بود، به طوری که با کاهش تراکم بوته، قطر ساقه و وزن هزار دانه افزایش یافت. با توجه به نتایج حاصله تراکم۸/۶ بوته در مترمربع و به میزان ۱۵۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار برای کاشت آفتابگردان رقم پروگرس مناسب به نظر میرسد