سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالباسط عثمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
منصور سهرابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد گروه زراعت مهاباد ایران
خسرو محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج گروه زراعت سنندج ایران

چکیده:

به منظور بررسی اثر نیتروژن و تلقیح ریزوبیوم بر روی عملکرد و خصوصیات زراعی نخود رقم پیروز در شرایط دیم، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۸-۱۳۸۹ د رمزرعه نساره علیا واقع در استان کردستان -شهرستان دیواندره اجرا شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل د رقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۸ تیمار و ۴ تکرار انجام گرفت. چهار سطح ۰ و ۱۵ و ۳۰ و ۴۵ کیلوگرم نیتروژن خالص (N) در هکتار و دو سطح تلقیح بذر با باکتری و عدم تلقیح بذر (A) تیمارهای مورد بررسی بودند . نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه (۱۸۷۸ کیلو گرم درهکتار) و کمترین عملکرد دانه (۸۲۸ کیلوگرم در هکتار) به ترتیب از تیمارهای ) N2A1 مصرف ۳۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تلقیح بذر با باکتری N0A2 و ( عدم مصرف نیتروژن و عدم تلقیح بذر با باکتری) بدست آمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و وزن هزار دانه در سطح ۰/۰۵ معنی دار میباشد. و اثر سطوح تلقیح و یل عدم تلقیح بذر بر عملکرد دانه، ارتفاع بوته و درصد نیتروژن خاک در سطح ۰/۰۱ و بر عملکرد بیوماس و تعداد دانه در غلاف در سطح ۰/۰۵ معنی دار است. اثر متقابل سطوح نیتروژن و تلقیح بذر تنها بر روی وزن هزار دانه در سطح ۰/۰۵ معنی دار شد.