سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی خوشخرام – دانشجو دانشگاه آزاد خوراسگان
علی سلیمانی – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه خوراس
سعید رمضانی پور – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجوی کارشناسی ارشدزراعت

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف نیتروژن بر روی ارقام مختلف پیاز بهاره، آزمایشی در سال ۱۳۸۴ در مزرعه تحقیقاتی دره چناران در نزدیکی شهر یاسوج با استفاده از طرح آماری کرت های یک بار خرد شده در قالب بلو کهای کامل تصادفی با ۳ تکرار استفاده شد. نیتروژن در کر تهای اصلی که شامل ۰، ۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار و ۴ رقم پیاز با نا مهای سی سخت (کوخدان)، رقم محلی درچه اصفهان، رقم محلی سفید کاشان و رقم خارجی سوئیت اسپانیش در کر تهای فرعی جای گرفتند. اثر نیتروژن بر قطر و ارتفاع سوخ، عملکرد کل و عملکرد بازار پسند، وزن متوسط و همچنین غلظت نیترات سوخ معن یدار بود. اثر رقم نیز بر قطر و ارتفاع سوخ، عملکرد کل و عملکرد بازار پسند، وزن متوسط و همچنین غلظت نیترات سوخ، درصد ماده خشک معنی دار بود. با توجه به برتری داشتن دو رقم سی سخت و درچه اصفهان در کلیه صفات آزمایشی، کاشت این دو رقم با مصرف ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن توصیه م یشود