سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وریا عندلیبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه زنجان
محمدحسین شهیر – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
محمود شیوآزاد – استاد دانشگاه تهران
امید افسریان – دانشجوی دکتری تغذیه طیور

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات سطوح مختلف دانه کلزا با و بدون افزودن آنزیم بر عملکرد و صفات لاشه جوجه های گوشتی انجام گرفت. در این آزمایش از ۴۳۲ قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه آربوآکرز پلاس استفاده گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل ۶ ×۲ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۲ سطح آنزیم( با و بدون آنزیم) و ۶ سطح دانه کلزا (۰،۵،۱۰،۱۵،۲۰و۲۵ درصد) انجام گرفت. جیره های آزمایشی در دوره آغازین (۲۱-۰ روزگی) و دوره رشد(۴۲-۲۱روزگی) در اختیار جوجه ها قرار گرفت. نتایج نشان داد سطح ۵ درصد دانه کلزا از لحاظ افزایش وزن(۰۱/۰p<) و سطح۱۰ درصداز لحاظ ضریب تبدیل (۰۵/۰p<) بهترین عملکرد را داشتند. با افزایش سطح دانه کلزا مصرف خوراک به طور معنی داری کاهش یافت(۰۵/۰ p<). سطوح بالای دانه کلزا(۲۵%) باعث کاهش درصد لاشه، درصد چربی محوطه بطنی و افزایش درصد وزن کبد شد(۰۱/۰ p<) اما تاثیری بر کل دستگاه گوارش نداشت. در کل نتایج این آزمایش نشان داد که می توان تا سطح ۱۰ درصد دانه کلزا را در جیره غذایی جوجه های گوشتی حتی بدون استفاده از آنزیم به کار برد.