سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلال یوسفی – کارشناسی ارشد تغذیه دام
جبار جمالی – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
ابراهیم بابااحمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

این آزمایش به منظور تعیین اثرسطوح مختلف اسید آمینه متیونین و چربی برعملکرد جوجه های گوشتی انجام شد آزمایش با ۳ سطح اسید آمینه متیونین و دو سطح چربی بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی با ۴تکرار و۸قطعه جوجه درهرواحد ازمایشی نشان انجام شد نتایج نشان دادند که اسید آمینه متیونین باعث افزایش وزن دردوره آغازین دوره رشد و کل دوره رشد P<0.01 اثرچبی برافزایش وزن زنده دردوره آغازین معنی دار نبودP<0.05 ولی درپایان ۶هفتگی چربی افزایش وزن زنده را بهبود بخشیدP<0.01 متیونین و چربی هیچیک برمصرف غذا تاثیر معنی داری نداشتند P<0.05 اسید آمینه متیونین دردوره آغازین دوره رشد و نهایتا درکل دوره ضریب تبیدل غذایی را بهبود بخشیدP<0.01 چربی اثری برضریب تبدیل غذایی دردوره آغازین نداشت P<0.05 ولی دردوره رشد و کل دوره ضریب تبدیل غذای بهتری را موجب شد P<0.01 چربی جیره درصد چربی محوطه بطنی را افزایش دادP<0.01 ولی بردیگر صفات لاشه از قبیل درصد لاشه درصد سینه درصد ران درصد بال درصد پشت و گردن تفاوت معنی داری نداشت P<0.05.