مقاله اثرات سرمایه فکری و دارایی های مشهود بر خلق ارزش افزوده و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار از صفحه ۴۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: اثرات سرمایه فکری و دارایی های مشهود بر خلق ارزش افزوده و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری
مقاله ضریب ارزش افزوده سرمایه به کارگرفته شده
مقاله عملکرد مالی
مقاله عملکرد عملیاتی
مقاله عملکرد بازار سهام
مقاله اندازه شرکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخارنژاد فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: نوری فرد یداله
جناب آقای / سرکار خانم: کرباسی یزدی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به نقش عملکرد عملیاتی در بنگاه های اقتصادی و تحت تاثیربودن آن، از منابع فیزیکی، مالی و فکری و نیز اهمیت اثرات سرمایه فکری و سرمایه به کارگرفته شده در ایجاد ارزش افزوده، هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه فکری و دارایی مشهود بر عملکرد مالی، عملیاتی و بازار سهام شرکت ها است. در این پژوهش، تاثیر شاخص های سرمایه فکری (کارآیی سرمایه انسانی و ساختاری) و سرمایه به کارگرفته شده (فیزیکی و مالی) بر عملکرد عملیاتی (بررسی شده ازطریق نسبت درآمد عملیاتی به فروش خالص)، عملکرد مالی (بررسی شده ازطریق بازده دارایی ها) و عملکرد بازار سهام (بررسی شده ازطریق نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری خالص دارایی ها) با استفاده از رگرسیون چند متغیره با روش پسرو و برای سال های ۱۳۸۸- ۱۳۸۴ بررسی شده است. در این پژوهش، از مدل ضریب ارزش افزوده فکری پالیک برای اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها به دلیل معتبر و مستند بودن اطلاعات استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و سرمایه به کارگرفته شده، تاثیر مثبت معناداری بر عملکرد مالی، فیزیکی و بازار سهام شرکت ها دارد. این نتایج، از نقش بااهمیت سرمایه فکری در خلق ارزش برای سهامداران را تقویت می کند. نتایج همچنین بیانگر آن است که سرمایه فکری تاثیری بیشتر از سرمایه به کار گرفته شده بر عملکرد بازار سهام شرکت ها دارد، هرچندکه تاثیر سرمایه به کارگرفته شده در عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ها بیشتر است.