سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نظرعلی رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدحسین قطمیری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمدحسین حقیرابراهیم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمی نشناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهرداد کریمی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

آبراهه های اطراف گنبد تماما در دو سمت شمال وجنوب گنبد قرار گرفته اند. در دو سمت دیگر به علت وجودارتفاعات ،آب ها توسط آبراهه های کوچک به همین دو سمت هدایت می شوند . آبراهه ها بعد از جدا شدن از گنبدوپیوستن به هم در ابتدای دشت رسوبات را بصورت یک مخروط افکنهAlluvial Fan) در دو سمت برجای می گذارند یکی از بهترین محل های مورد مطالعه در این تحقیق همین مکانها می باشد . که در نمونه برداری مورد استفاده قرار گرفته اس . ت تجزیه شیمیایی رسوبات آبراهه ای نشان می دهد که میزان عناصر فلزی سنگین Co,Cr,Cu,Ni,Pb کمتر از میانگین پوسته( کلارک) واستانداردهای جهانی خاک می باشد ولی بالا بودن عناصر Na ,K,Ca وآنیون Cl-,So 4 2 بصورت کانی های تبخیری بشدت موجب آلودگی خاک های منطقه وشور شدن آنها گردیده بصورتی که این خاک هاغیر قابل استفاده( جهت مصارف کشاورزی) گردیده اس . ت