سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیدرضا اکبریان رونیزی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران
مرتضی محمدپورچابری – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زاهدان

چکیده:

گردشگری خانه های دوم در ارتباط با روستاهای کوهستانی به عنوان تفرجگاهی برای گذران اوقات فراغت شهروندان محسوب و پاسخگوی تقاضای گردشگران در بازار گردشگری تعطیلات شناخته می شود. رواج این نوع گردشگری همانند دیگر الگوها به شکل قابل توجهی در بعد زیست روستاها تاثیر گذار است. در همین رابطه بروز اثرات نامطلوب گردشگری منجر به طرح رویکرد توسعه پایدار در فرآیند توسعه گردشگری شد و استفاده و بهره گیری از پارامترهای بررسی اثرات گردشگری از دیدگاه ساکنان محلی در کانون تحقیقات و برنامه ریزی و مدیریت قرار گرفت. در راستای نیل به توسعه پایدار زیست محیطی نواحی روستایی که گردشگری خانه های دوم در آنها رواج دارد شناخت و درک اثرات زیست محیطی الگوی گردشگری مذکور اجتناب ناپذیر است. بر همین اساس این مقاله با هدف بررسی اثرات زیست محیطی گردشگری خانه های دوم در روستاهای کوهستانی استان البرز تدوین یافته است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی و پیمایشی می باشد. روستاهای نمونه تحقیق تعداد ۱۰ روستا، که بر اساس معیارهایی نظیر جمعیت، رواج و رونق گردشگری خانه های دوم و موقعیت مکانی انتخاب شده اند. همچنین جامعه آماری شامل سرپرستان خانوار در روستاهای مورد مطالعه است که بر اساس روش کوکران ۲۲۰ سرپرست خانوار بعنوان حجم نمونه تعیین شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد گردشگری خانه های دوم در روستاهای نمونه اثرات مختلف زیست محیطی اعم از مثبت و منفی بهمراه داشته که اثرات منفی تا حدودی بیشتر می باشد. چرا که رشد و گسترش گردشگری در این ناحیه شدیداً خود جوش و بدون برنامه ریزی بوده و به همین دلیل پیامدهای نامطلوبی همچون آلودگی منابع آب، تخریب چشم اندازهای طبیعی و باغات خصوصاً تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ناحیه را بدنبال داشته است.