سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نسترن رحیمی – مدیر گروه محیط زیست دفتر برنامه ریزی معاونت امور انرژی وزارت نیرو
نرگس کارگری – کارشناس گروه محیط زیست دفتر برنامه ریزی معاونت امور انرژی وزارت نیرو
مریم خودی – کارشناس گروه محیط زیست دفتر برنامه ریزی معاونت امور انرژی وزارت نیرو

چکیده:

تکامل اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی در هر کشور مبتنی بر وضعیت انرژی می باشد . اما مصرف انرژی دارای تبعات زیست محیطی و بهداشت فراونی است . لذا سعی بر این است با استفاده از ایزارهای کنترل آلودگی محیط زیست ، هزینه ای اجتماعی و هزینه های تخریب ناشی از مصرف انرژی را تاحجد امکان کاهش داد . پیش بینی انجام شده با استفاده از مدل MERP نشان می دهد میزان انتشار و هزینه های اجتماعی و تخریب گازهای آلاینده و گلخانه ای از بخش انرژی کشور در سالهای آتی با روند رو به رشدی همراه خواهد بود . به گونه ای که رشد هزینه های اجتماعی و تخریب گازهای CO2و NOX و SO2 در سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۲۶% و ۲۰% و ۲۰% برآورده شده است. با توجه به اینکه هزینه های اجتماعی و تخریب گازهای آلاینده و گلخانه ای طی سالهای آتی در کشور رشد فزاینده ای دارد، لذا در نظر گرفتن تمهیدات و راهکارهایی جهت کاهش انتشار و هزینه های اجتماعی و تخریب امری ضروری به نظر می رسد.