سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده زهرا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مهرداد کریمی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

آب های سطحی و زیر زمینی در مسیر عبور، همواره با محیط پیرامون خود، جانشینی یونی یا تبادل کاتیون و آنیون صورت می دهند. طی این تبادل، برخی از عناصر سنگها در آب حل شده و بعضی عناصر آب در خلل و فرج سنگ ها رسوب می کنند. بنابراین کیفیت آب ها با عبور از واحدهای سنگی و ساختار طبیعی زمین دچار تغییر می شود. در پژوهش حاضر به بررسی نحوه این تغییرات و کیفیت هیدروژئوشیمی آبهای زیرزمینی دشت خشت پرداخته شده است.تفسیر نتایج تجزیه شیمیایی آب های برداشت شده از چشمه، رودخانه و چاه ها با رسم نمودارهای پایپر، دورو و استیف انجام شد. نتایج، نشان دهنده تغییرات معنادار در کیفیت و نوع آب های زیرزمینی، متناسب با تفاوت در جنس واحدهای سنگی و ساختاری زمین می باشد.واحد ماسه سنگی غرب وجنوب غرب حاوی سفره زیرزمینی آب شیرین با کیفیت مناسب جهت شرب وآب زیر زمینی درمناطق شرق و شمال دشت به جهت عبور از واحدهای گچی و نمکی وبافت ریز دانه این واحدها فاقد استاندارد لازم برای شرب بوده و با رعایت نکات لازم می تواند برای آبیاری زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.