سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا امیرحاجلو – کارشناس نقشه برداری
ایرج جزیرئیان – عضو هیئت علمی گروه ژئودزی دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خ

چکیده:

امروزه گسترش روز افزون شهرها، ازدحام جمعیت آنها و نیاز به توسعه شبکه های انتقال نیرو، مدیران و تصمیم گیران را بر آن داشته است تا تمهیداتی را به منظور طراحی بهینه خطوط انتقال نیرو فراهم آورند. اما شرایط جاری کشور حاکی از عدم رعایت موازین و قوانین موجوددر خصوص رعایت حریم خطوط انتقال فشار قوی می باشد که نتیجه آن ایجاد مشکلات عدیده محیط زیستی پیرامون این پهنه ها است.در این راستا، طی تحقیق انجام پذیرفته که مقاله جاری ماحصل اقدامات صورت پذیرفته طی آن می باشد، سعی گردید تا پس از بررسی و تشریح پیامدهای نامطلوب ناشی از عبور شبکه های برق فشار قوی از داخل شهر ها و همچنین بیان ضوابط و آئین نامه های موجود در اینزمینه، روش های مختلف انتقال نیرو با یکدیگر مقایسه گردیده و در نهایت بهترین روش جهت مرتفع نمودن مسائل و مشکلات یاد شده بهمنظور ایجاد و فراهم آوردن شهری سالم و مبرا از هرگونه آلودگی های محیط زیستی ناشی از عبور نادرست خطوط انتقال فشار قوی ارائه گردیده است.طی فرآیند بررسی روشهای انتقال نیرو نتایجی همچون استفاده از روشهای بهینه انتقال از قبیل روش فشرده سازی ، حفر و ساخت کانالهای بتونی و اصلاح بعضی از مسیرها و عبور دادن آنها از جاهایی که تراکم مسکونی و آموزشی کمتری وجود دارد.