سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمزه میرحاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی خجسته پور – استادیارگروه ماشین‌های کشاورزی
محمدحسین عباسپورفرد – دانشیارگروه ماشین‌های کشاورزی

چکیده:

افزایش تولید در بخش کشاورزی و استفاده بیشتر از نهاده‌هایی مانند کودهای شیمیایی و سوخت‌های فسیلی موجب بروز اثرات زیست محیطی می‌شود. در این مطالعه مصرف کود شیمیایی اوره و سوخت فسیلی گازوئیل در تولید گندم در شهرستان مرودشت تعیین شده و میزان انتشار ترکیبات آلاینده از این دو نهاده برآورد شده است. همچنین اثرات زیست محیطی اسیدیته و گرمایش جهانی تولید یک تن گندم در این شهرستان تعیین شد. میزان مصرف کود اوره ۵/۴۴ کیلوگرم و میزان مصرف گازوئیل ۲۷ لیتر به ازای یک تن گندم تعیین شد. میزان اسیدیته و گرمایش جهانی تولید یک تن گندم به ترتیب برابر (kg SO2 eq) 24/15 و (kg CO2 eq) 7/290 محاسبه شد. در اثر زیست محیطی اسیدیته، آمونیاک و اثر گرمایش جهانی اکسید نیتروژن بیشترین تأثیر را داشتند.