سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

الناز مقیمی – دانشجو کارشناسی ارشدآبیاری زهکشی،دانشگاه آزاد فردوس

چکیده:

امروزه به دلیل محدودیت منابع آبی و رشد بی رویه جمعیت ونیاز بیشتر به محصولات کشاورزی،استفاده از پسابهابهعنوان یکی از منابع غیر متعارف آبی برای توسعه کشاورزی به خصوص در نواحی خشک مورد توجه قرار گرفته است از انجا که کاربردفاضلا در آبیاری به صورت دراز مدت باعث بروز برخی آلودگی ها در خاک و منابع آب سطحی و زیرزمینی می شود و چالش های زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت، لیکن تصفیه پساب و استفاده مجدد از ان به عنوان آب ابیاری باید براساس استانداردهای زیست محیطی و رعایت مسائل بهداشتی باشداز این رو هدف کلی استفاده مادد از پسا بها تامین آب بیشتر بارای مصارف خانگی،صنعتی،کشاورزی وامچنین برای حفاظت و جلوگیری ازآلودگی محیط زیست می باشد