سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین پیرخراطی – دکتری زمین شناسی زیست محیطی، استادیار، دانشگاه ارومیه، ارومیه
فریبا عیسوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی؛ دانشگاه ارومیه،
احسان نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی؛ دانشگاه ارومیه، ارومیه
فریبرز خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی؛ دانشگاه ارومیه، ارومیه

چکیده:

آلودگی یکی از معضلات زیانباری است که عمدتاً در جریان بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از سوختهای فسیلی به محیطزیست وارد میگردد. ایجاد تغییرات نامطلوب در مشخصات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی منابع اصلی حیات یعنی آب، هوا و خاک به مقداری است که بقا و سلامت انسان و دیگر موجودات را به خطر انداخته و یا فعالیت آنها را محدود میسازد. نظر به مصرف روز افزون مواد شیمیائی حاوی فلزات سنگین و همچنین اثرات سوء آنها بر سلامت انسان و محیط زیست و با توجه به خاصیت انتقال و انتشار آنها در فواصلی بسیار دورتر از منبع تولید کننده آن، موجب شد تا نقش یکی از این عناصر در انواع اکوسیستمها مورد بررسی قرار گیرد. کادمیوم فلزی غیرضروری است که نقشی در واکنشهای بیوشیمیایی موجودات زنده ایفا نمیکند، بنابراین اثرات آلایندگی بیشتری نسبت به سایر فلزات سنگین دارد و به علت تجمعپذیری، سمیت و تحرک زیاد به عنوان یکی از سمیترین آلایندههای آب معرفی شده است. در این مقاله به اثرات شیمیایی و بیولوژیکی این عنصر سنگین بر موجودات زنده پرداخته شد.