مقاله اثرات ریزوسفری گندم (.Triticum aestivum L) بر سینتیک آزادسازی فسفر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۷۸۰ تا ۷۹۱ منتشر شده است.
نام: اثرات ریزوسفری گندم (.Triticum aestivum L) بر سینتیک آزادسازی فسفر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریزوسفر
مقاله شاخص های گیاهی
مقاله عصاره گیری متوالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی اثرات ریزوسفر گندم بر سینتیک آزادسازی فسفر در ۱۰ خاک آهکی با استفاده از ریزوباکس اجرا شد. سینتیک آزادسازی فسفر از خاک های ریزوسفری و توده توسط عصاره گیری متوالی با بی کربنات سدیم در یک دوره از ۲ تا ۸۴۰ ساعت در دمای ۱±۲۵ درجه سانتی گراد بررسی شد. نتایج نشان داد که میانگین مقدار فسفر استخراج شده در ۸۴۰ ساعت از خاک های ریزوسفری (۱۹۲ میلی گرم بر کیلوگرم) به طور معنی داری کمتر از خاک های توده (۲۰۷ میلی گرم بر کیلوگرم) بود. همچنین، نتایج نشان داد که شیب منحنی تجمعی فسفر آزاد شده از خاک های ریزوسفری و توده در ۱۶۸ ساعت تغییر کرد. بنابراین نمودارها به دو بخش تقسیم و در هر بخش (۲-۱۶۸ و ۱۶۸-۸۴۰ ساعت) معادلات سینتیکی به داده ها برازش شدند. نتایج نشان دادند که معادله های تابع نمایی، پخشیدگی پارابولیک، الوویچ ساده و مرتبه اول می توانند در هر دو بخش سرعت آزادشدن فسفر را به خوبی، تشریح کنند. همچنین نتایج مطالعات همبستگی نشان داد که در بخش اول، مقدار فسفر آزاد شده پس از ۱۶۸ ساعت از شروع آزمایش، ثابت سرعت معادلات الوویچ ساده، پخشیدگی پارابولیک، و معادله مرتبه اول در خاک های ریزوسفری و توده همبستگی معنی داری با شاخص های گیاه گندم داشتند (p£۰٫۰۵). در بخش دوم، ثابت سرعت معادلات الوویچ ساده و پخشیدگی پارابولیک در خاک های ریزوسفری و توده همبستگی معنی داری با شاخص های گیاه گندم داشتند (p£۰٫۱). نتایج این تحقیق نشان داد که ریزوسفر گندم منجر به کاهش مقدار و سرعت آزادسازی فسفر می شود و سرعت آزادسازی فسفر از خاک ها فاکتور مهمی در تامین فسفر مورد نیاز گیاه می باشد.