سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی رشاد صدقی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
فرید امیرشقاقی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
علی اکبر صلح جو – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
حمیدرضا صادق نژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

با توجه به اینکه در سالهای اخیر تولید دانه های روغنی از جمله کلزا درکشور مورد توجه قرارگرفته و تاکنوندرزمینه خاک ورزی مناسب آن در کشور تحقیقات کمی انجام گرفته است دراین تحقیق روشهای مختلف تهیه زمین با ادوات متداول برای کشت کلزای پاییزه با هدف بهبود سبز شدن و رشد گیاه افزایش عملکرد محصول حفظ پایداری خاک و حتی الامکان کاهش انرژی مصرفی در شش استان کشور به مدت چهار سال مورد بررسی قرارگرفت تیمارهای اصلی مربوط به عملیات مختلف خاک ورزی اولیه در سه عمق کار شامل: شخم با گاو آهن برگرداندار درعمقهای ۲۰=۱۵ و ۳۰-۲۵ سانتی متر شخم با گاو آهن قلمی در مقهای ۲۰۲۰-۱۵ و ۲۵-۲۰ سانتی متر شخم سطحی با کولتیواتر مزرعه به عمق ۱۰-۸ سانتی متر شخم سطحی با هرس بشقابی دیسک به عمق ۱۰-۸ سانتی متر بودند. تیمارهای فرعی مربوط به عملیات خاکورزی ثانویه برای تهیه بستر بذر با هرس بشقابی و رتیواتور با عمق ۱۰-۸ سانتی متر بودند.