سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الیاس دهقان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

این پژوهش طی دو سال زراعی ۸۷-۸۵ درشمال اهواز دریک خاک رسی ـ سیلتی بصورت کرتهای خرده شده درقالب طرح بلوکهایکامل تصادفی درسه تکرارا جرا شد کرتهای اصلی شامل هشت روش خاک ورزی شخم برگران دربهار+ دوباردیسک درپاییزT1 شخم برگردان +یک باردیسک دربهار+یکباردیسک درپاییزT2 شخم برگردان دربهار +یکبارگاوآهن دوار درپاییز T3 یکبارگاوآهن قلمی دربهار+ دوباردیسکدرپاییز T4 شخم برگردان+دوباردیسک درپاییز خاک ورزی مرسوم T5 دوباردیسک درپاییز T6یکبارگاو آهن قلمی + یکباردیسک درپاییز T7 ,یکبار رتیواتور به عمق ۱۰ سانتیمتر در پاییز T8 بود کرتهای فرعی نیز شامل سه میزان بذر۱۰۰و۱۵۰و۲۰۰ کیلوگرم درهکتار بود نتایج نشان داد که مقدار مصرف سوخت نسبت به T5 با ۴۹٫۲۶۷ لیتر برهکتار در T1,T2,T3 به ترتیب ۴۳و۳۵و۲۸ درصد افزایش یافته و درT4,T5,T6,T7,T8 به ترتیب ۳۰و۵۰و۳۵و۵۴درصد کاهش نشان داد