سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمود دژم – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر ارقام و تراکم های مختلف ذرت بر روی جمعیت علف های هرز ذرت در منطقه فسا، آزمایشی به صورت ۶۶۶ ، زولا ، فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار صورت گرفت. ارقام ذرت شامل چهار رقم هیبرید ( ۷۰۴ ۸۵۰۰۰ و ۹۵۰۰۰ بوته در هکتار بود. نتایج نشان داد که تراکم ۷۵ هزار بوته دارای بیشترین تراکم ، وکردونا) با ۳ تراکم مختلف ۷۵۰۰۰ علف هرز بود و تراکم ۹۵ هزار بوته در رقم ۷۰۴ کمترین تراکم علف هرز را داشت که با همین تراکم در سایر ارقام اختلاف آماری معنی داری نداشت. همچنین تراکم ۷۵ هزار بوته در تمام ارقام بیشترین وزن خشک علف هرز را داشت و بین دو تراکم ۸۵ و ۹۵ هزار بوته اختلاف آماری معنی داری در سایر ارقام به چشم نخورد. دو رقم کردونا و ۷۰۴ عملکردهای بهتری نسبت به ارقام دیگر از خود نشان دادند و دو رقم زولا و ۶۶۶ اختلاف آماری معنی داری را از خود نشان ندادند. در نهایت رقم کردونا به همراه تراکم ۸۵ هزار بوته در هکتار بهترین عملکرد و بیشترین کنترل را بر روی تجمع علف های هرز از خود نشان دادند.