سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مجید اسلامی اندارگلی – دانشجو کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
حسین صادقی – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
علی قنبری – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
محمود حقانی – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

کاهش یارانههای انرژی خواه ناخواه دارای آثار رفاهی بر اقتصاد بوده که برآورد آن میتواند سیاستگذاران وبرنامهریزان را در اتخاذ تصمیمهای صحیح راهنمایی کند. براین اساس، در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعیو مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، آثار رفاهی ناشی از نقدینه کردن یارانه حامل انرژی الکتریکی بررسی شده است. به منظوربررسی اثرات رفاهی این سیاست از معیار تولید ناخالص داخلی بهره برده ایم. با توجه به سه سناریو افزایش قیمت و پرداختنقدی یارانه های و نتایج شبیه سازی مدل، می توان چنین نتیجه گرفت که با اجرای این سیاست ها، تولید ناخالص داخلی بهشدت کاهش یافته و اقتصاد دچار رکود می شود. نتیجه دیگر مشاهده شده این است که با تامین مالی پرداخت نقدی از سهمنبع؛ الف) مازاد درآمدهای دولت، ب) مالیات بر فروش کالای برق و ج) مالیات بر درآمد خانوار و تلفیق آن با سیاست افزایشقیمت، تولید ناخالص داخلی به شدت کاهش یافته و روند این کاهش با میزان پرداخت نقدی یارانه ها و قیمت انرژی الکتریکیرابطه مستقیم داشته و میزان این تغییر بستگی به منبع تامین یارانه ها دارد، بطوریکه با افزایش میزان پرداخت و قیمت برق،سطح تولید ناخالصداخلی بطور فزاینده کاهش می یابد.