سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نسیم نوربخش بیدختی – دانشجوی کارشناسی ارشدزیست شناس
فروغ عباسی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
علی گنجعلی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر دگرآسیبی برگ گردو بربرخی ویژگیهای گیاه نخود از جمله میزان پرولین و فعالیت آنزیم پراکسیداز و وزن خشک آزمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار و سه تکرار به مورد اجرا گذاشته شد دربررسی اثردگرآسیبی فاکتورهای مورد آزمایش شامل مقادیر ۱۰و۲۰ گرم پوردبرگ گردو دریک کیلوخاک بود با افزایش مقدار برگ گردو میزان پرولین اندام هوایی و اندام زمینی افزایش یافت و بیشترین افزایش در۱۰ گرم اندام هوایی و ۲۰ گرم اندام زمینی بود که نسبت به گیاه شاهد به ترتیب ۶/۴۵ و ۲/۵۳ برابر افزایش نشان داد و درمورد فعالیت آنزیم پراکسیداز درمورد اندام هوایی روند کاهشی داشت که بیشترین کاهش فعالیت مربوط به مقدار ۱۰ گرم برگ گردو بود که نسبت به گیاه شاهد ۲۳/۲ درصد کاهش داشت و درمورد اندام زمینی روند افزایشی داشت که بیشترین افزایش مربوط به مقدار ۱۰ گرم برگ گردو بود که نسبت به گیاه شاهد ۶۱/۳ درصد افزایش داشت و این نشان دهنده وجود مکانیسم دفاعی درریشه کهدرمعرض مستقیم مواد دگرآسیب است می تواند باشد.