سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا افشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا پیرزاد – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه،
مهدی تاجبخش – استادگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه،
محمد صدقی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق ارد

چکیده:

بررسی تأثیر عصاره آبی ساقه و گل کرچک روی بذر تاج خروس نشان داد که عصاره حاصل از نوع اندام گیاهی اثرمعنی دار روی درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و وزن تر گیاهچه بود. غلظت عصاره تأثیر معنی دار روی درصد،سرعت و شاخصجوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و نسبت طول آنها، وزن تر و خشک گیاهچه داشت. اثرمتقابل بین نوع و غلظت عصاره روی درصد و سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه و وزن تر گیاهچه معنی دار شد. بالاترین ( ۱۷,۶ ) و پایین ترین ( ۴,۳ ) شاخصجوانه زنی به ترتیب در شاهد و غلظت ۲۰ درصد عصاره به دست آمد. طویل ترین ( ۳,۶۴۵ سانتیمت ر) و کوتاه ترین ( ۲,۳۰۳ سانتیمت ر) ریشه چه به ترتیب در شاهد و غلظت ۱۵ درصد عصاره تولید شدند. علیرغم تفاوت معنی دار در وزن خشک گیاهچه، کلیه غلظت های عصاره تفاوت معنی داری با شاهد ( ۲,۱۴۳ میلیگر م) نداشتند.همچنین بالاترین درصد ( ۴۷,۲۵ درصد) و سرعت جوانه زنی ( ۵,۹۱ جوانه در روز) در شاهد و پایین ترین درصد ( ۱۴,۰۰ درصد) و سرعت جوانه زنی ( ۱,۷۵۳ جوانه در روز) در غلظت ۲۰ درصد عصاره ساقه به دست آمدند. طویل ترین ساقه چه ۳,۱۱۵ سانتیمتر ) از غلظت ۵ درصد عصاره ساقه و کوتاه ترین ساقه چه ( ۱,۷۸۵ سانتیمتر ) از تیمار ۱۵ درصد عصاره گل بهدست آمد. روند تغییرات طول ریشه چه و ساقه چه باعث تولید بالاترین ( ۱,۶۳۷ ) و پایین ترین ( ۰,۹۱۸ ) نسبت طول ریشه چه به ساقه چه به ترتیب در غلظت ۲۰ درصد عصاره گل و ۵ درصد عصاره ساقه به دست آمد. بیشترین ( ۳,۶۸۰ میلیگرم) و کمترین وزن تر گیاهچه ( ۰,۶۸۵ میلیگرم) تحت تیمار شاهد وغلظت ۵ درصد عصاره گل تولید گردیدند