مقاله اثرات دوزهای پایین اتانول بر نوزادان موش صحرایی شیرخوار: فعالیت آنزیمی، تغییرات بافتی و شاخص های رشد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۵۴ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: اثرات دوزهای پایین اتانول بر نوزادان موش صحرایی شیرخوار: فعالیت آنزیمی، تغییرات بافتی و شاخص های رشد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتانول
مقاله موش صحرایی
مقاله شیردهی
مقاله مسمومیت عصبی
مقاله نوزادان شیرخوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: نامجو عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: غلظت های پایین اتانول می توانند از طریق جفت به جنین و از طریق شیر مادر به نوزاد تازه متولد شده منتقل شوند. این مطالعه با هدف بررسی اثرات دوزهای مختلف اتانول در طول دوره شیردهی بر تغییرات آنزیمی، بافتی و شاخص های رشد نوزادان شیرخوار در موش صحرایی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، ۲۱ سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار به سه گروه شامل دو گروه تیمار و یک گروه شاهد تقسیم شدند. به گروه های تیمار از روز یک زایمان تا روز ۲۴ شیردهی آب آشامیدنی به همراه اتانول با غلظت حجمی ۲ و ۴ درصد تجویز شد و گروه شاهد تنها به آب آشامیدنی دسترسی داشتند. از هر گروه، ۹ سر نوزاد موش صحرایی ۲۵ روزه انتخاب و فعالیت سرمی آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز، گاماگلوتامیک ترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، لاکتات دهیدروژناز، کراتین فسفوکیناز، نیتروژن اوره خون و کراتینین اندازه گیری شدند. همچنین مطالعات آسیب شناسی بر روی بافت های مغز، کبد و کلیه انجام شد. داده ها به کمک آزمون های آماری آنالیزواریانس و تست دانت در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: در گروه های تجربی میزان فعالیت سرمی آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز، نیتروژن اوره خون، کراتین فسفوکیناز و آلکالین فسفاتاز اختلاف معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان ندادند (
p>0.05). مطالعات هیستوپاتولوژیک آسیب های مختلفی را در بافت مغز، کبد و کلیه نوزادان در معرض اتانول ۴% حجمی را نشان داد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف نوشیدنی های الکلی در دوران شیردهی می تواند ضایعات جبران ناپذیری بر روی نوزاد داشته باشد.