مقاله اثرات دوران قاعدگی بر شاخص های پریودنشیوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: اثرات دوران قاعدگی بر شاخص های پریودنشیوم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیکل قاعدگی
مقاله سلامت پریودنتال
مقاله شاخص لثه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرگلزایی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی نشلی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری مجیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فصیحی فرد نیره
جناب آقای / سرکار خانم: نیک الهام
جناب آقای / سرکار خانم: فرازی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پلاک باکتریایی به عنوان فاکتور اولیه برای شروع بیماری پریودنتال شناخته شده است. اگرچه حضور پاتوژن ها در ایجاد بیماری پریودنتال ضروری است، اما بدون داشتن میزبان مستعد، کافی نمی باشند و فاکتورها و شرایط سیستمیک میزبان باید در این زمینه در نظر گرفته شود. در میان موقعیت های مختلف سیستمیک میزبان، هورمون های جنسی به عنوان فاکتورهای تغییردهنده مهمی هستند که می توانند بر بیماریزایی بیماری های پریودنتال تاثیرگذار باشند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات دوران قاعدگی بر شاخص های پریودنشیوم بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه، ۲۰ خانم در سن ۱۷ تا ۴۵ سال انتخاب شدند. پیش از شروع معاینات، جرم گیری و آموزش بهداشت برای تمام افراد مورد مطالعه انجام شد. سپس معاینات کلینیکی توسط پروب و آینه دندانپزشکی انجام شد که شامل ۳ زمان در طول سیکل قاعدگی بود: زمان تخمک گذاری (OV)، زمان (PM) Pre Menstruation و زمان(M) Mense . تمام این معاینات در طول ۱۲ ماه به فواصل ۴ ماه انجام شد. اندکس های بررسی شده شامل (PI) Plaque Index،(GI) Gingival Index  و (PD) Probing Depth بود و تمام این اندکس ها در اطراف دندان های رامفورد (Ramfjord teeth) مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون فریدمن برای مقایسه ۳ زمان در طول سیکل و جهت مقایسه ۲ به ۲ از آزمون ویلکاکسیون استفاده شد (P<0.05).
یافته ها: نتایج نشان دهنده اختلاف معنی دار در شاخص التهاب لثه ای در بین مراحل سیکل قاعدگی بود و نشان می داد که در مرحله Mense میزان التهاب کمتر از ۲ مرحله دیگر بود. اختلاف بین میانگین شاخص ها در دو مرحله اوولاسیون و PM، معنی دار نبود؛ ولی بین مراحل اوولاسیون و PM از یک طرف و M معنی دار بود. در مورد سایر شاخص ها تفاوت معنی داری در بین مراحل سیکل قاعدگی مشاهده نشد (P>0.05).
نتیجه گیری: طی مراحل تخمک گذاری و Premenstruation، به واسطه وجود تغییرات هورمونی، شاخص التهاب لثه افزایش معنی دار می یابد و پیشنهاد می شود، جهت جلوگیری از ایجاد بیماری پریودنتال، بهداشت دهان کاملا رعایت شود.