سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید محمدزاده – دانشجو دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
محمد خوروش – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
غلامرضا قربانی – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی اثر افزودنی میکروبی تجاری Lactisil Maize بر کیفیت تخمیر سیلاژ ذرت با رطوبت بالا و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین می باشد. علوفه ذرت پس از برداشت در طول تئوریکی ۲/۵ سانتیمتر خرد و سیلو شد. تیمارها عبارت بودند از سیلاژ ذرت شاهد و سیلاژ ذرت تلقیح شده با Lactisil Maize (فرمول در متن اصلی مقاله) پس از ۲۳۰ روز نگهداری سیلاژ ذرت، سیلاژها در قالب طرح مربع لاتین تکرار شده به ۸ رأس گاو هلشتاین چند شکم زایش و پر تولید خورانده شد. تلقیح با این افزودنی میکروبی اثر معنیداری بر درصد ماده خشک، پروتئین و دیواره سلولی سیلاژ ذرت نداشت . اما موجب افزایش غلظت لاکتات (۰/۰۱>P) و استات (۰/۰۵>P)در سیلاژ ذرت شد . غلظت ازت آمونیاکی در سیلاژ دارای افزودنی پائین تر بود (۰/۰۵>P). مقدار pH در سیلاژ ذرت تلقیح شده با افزودنی میکروبی نسبت به سیلاژ ذرت شاهد بالاتر بود (به ترتیب ۳/۸۵ و ۳/۷۶) (۰/۰۱>P) گاوهایی که از جیره با سیلاژ ذرت تلقیح شده تغذیه میکردند ماده خشک کمتری مصرف کردند (۰/۰۵>P) همچنین گاوها در این گروه تولید ی شر کمتری نسبت به گاوهای گروه کنترل داشتند (۰/۰۱>P) اگر چه درصد چربی و پروتئین شیر بین تیمارها مشابه بود، اما گاوها در گروه سیلاژ ذرت تلقیح شده میزان کمتری چربی و پروتئین در شیر خود تولید کردند (۰/۰۱>P) . افزودنی میکروبی Lactisil Maize بدلیل ایجاد تخمیر گسترده در سیلاژ ذرت با ماده خشک پائین در دراز مدت، موجب کاهش ماده خشک مصرفی در گاوهای شیری می شود که می تواند تولید شیر و اجزای شیر را کاهش دهد.