سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نبی اله اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد جلالیان – استاددانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان
ناصر هنرجو – استادیار

چکیده:

هدف ازاین تحقیق بررسی اثرات درازمدت کشت برنج تناوب آیش و باغ دریک سری خاک برروی کانی شناسی و مقدار انواع آهن می باشد اراضی منطقه مورد مطالعه درسری زاینده روددرمنطقه زرین شهر اصفهان انتخاب گردید نتایج نشان داد که اثرات درازمدت کشت برنج و کاربریهای متفاوت اراضی تغییرات مینرالوژی خیلی متفاوتی ایجاد نمی کند بلکه تغییرات مینرالوژی درخاک بیشتر تابع شرایط آب و هوایی ومواد مادری می باشد درچهارکاربری مقدارکانی اسمکتیت بخصوص دردو کاربری برنج و تناوب برنج به روش نوتشکیلی رو به افزایش است نسبت FeO/Fed نسبت آهن آمورف به آهن پدوژنیک درکشت ۵۰سال برنج درافق پادلینگ شده نسبت به دیگرافق ها و دیگرکاربری ها کاهش یافته است که نشان میدهد کشت تداوم برنج تاحدودی این نسبت را کاهش داده است.