سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
احمد رضا یزدانی – استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فرهاد شیرانی بید آبادی – استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابوالفضل شاه آبادی – استادیار، گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان

چکیده:

فعالیت واحدهای گاوداری شیری صنعتی از جمله فعالیت های مهم بخ کشاورزی بوده و آگاهی از وضعیت مالی آن می تواند در زمینه تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این بخ و نیز برنامه ریزی اقتصادی مؤثر واقع شود. اطلاعات این پژوه بر پایه اطلاعات میدانی، با تکمیل پرسشنامه مالی و مصاحبه حضوری در سال ۱۳۸۸-۸۹ به روش نمونه گیری تصادفی از ۳۰ واحد گاوداری صنعتی شهرستان مشهد جمع آوری گرید. نسبت نقدینگی با نرم افزار Excel محاسبه گردید و فاکتور فوق با استفاده از نرم افزار Eviews با مدل لاجیت نحاسبه گردید م نتای نشان داد که درآمد، پول نقد اثر مثبت و بدهی های جاری و سهام اثر منفی بر نقدینگی دارند