سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عاطفه آقارجبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی قائ مشهر
وحید رضایی پور – استادیار علوم دامی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائ مشهر
شهاب الدین قره ویسی – استادیار علوم دامی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائ مشهر

چکیده:

اهمیت پروتئین حیوانی به دلیل نقش مهمی که در سلامت و رشد انسان به لحاظ دارا بودن تمام اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن انسان دارد، برکسی پوشیده نیست. در بین منابع پروتئینی حیوانی، گوشت مرغ ب هدلیل قیمت ارزان، سهولت هضم، درصد کم اتلاف لاشه، نسبت کم استخوان به وزنبدن، کمی چربی و کلسترول نسبت به گوشت قرمز برتری دارد. پرورش و تولید طیور به میزان زیادی به منابع انرژی و پروتئین گیاهی وابسته است .این تحقیق به منظور تعیین اثرات سطوح مختلف دانه کانولا، با و بدون آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام شد. در این آزمایش از ۲۴۰ قطعه جوجه یک روزه از سویه راس ۳۰۸ در ۸ تیمار و ۳ تکرار به صورت طرح فاکتوریل ۴ ×۲ ، در ۴ سطح ( ۰، ۳، ۶ و ۹ درصد) دانه کانولا و ۲ سطح( ۰ و ۰۵ / ۰درصد) آنزیم روابیو استفاده شد. جیره ها، برای دوره های آغازین و رشد تنظیم شدند. در پایان هر هفته، جوجه ها و خوراک مصرفی برایهر قفس به طور جداگانه توزین شدند. نتایج نشان داد که میانگین افزایش وزن در کل دوره افزایش معن یداری داشت ( ۰۵ / p≤۰ ).خوراک مصرفی وضریب تبدیل در کل دوره، به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری را در سطوح دانه و بین تیمارها داشت( ۰۵ / p≤ ۰ ). ).در نتیجه بر طبق نتا یج این آزمایش و تاثیر مثبت افزایش دانه کانولا بر خصوصیات عملکرد جوجه ها ، می توان تا سطح ۹در صد دانه کانولا در جیره جوجه های گوشتی استفاده کرد.