سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معین زارع – دانشجوی سابق کارشناسی گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رام
مختار حیدری – استادیار گروه باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

در این آزمایش اثرات خراش دهی و پرایمینگ بر جوانه زنی بذور و رشد دانهال کرت (Acacia nilotica) مورد بررسی قرار گرفت. خیساندن بذرها در آب یا نیترات پتاسیم با خراش دهی با استفاده از اسید سولفوریک مقایسه شد. بیشترین درصد جوانه زنی در بذور خراش دهی شده با اسید سولفوریک به مدت ۲۰ و ۳۰ دقیقه وجود داشت ( به ترتیب ۸۰ و ۷۹/۵ درصد). سرعت جوانه زنی و رشد دانهال توسط تیمارهای خراش دهی با اسید سولفوریک یا خیساندن در آب تحت تاثیر قرار گرفت. پرایمینگ بذر با استفاده از نیترات پتاسیم (۱/۵ یا ۳ درصد) اثرات معنی داری بر جوانه زنی بذر یا رشد دانهال های گیاه کرت (Acacia nilotica) نداشت.