سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید مهدوی – کارشناسی ارشد حشره شناسی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشکده
موسی صابر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
هوشنگ رفیعی دستجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
علی مهرور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

چکیده:

با توجه به اینکه ارزیابی اثرات آفت گوش‌ها به تنهایی با بررسی اثرات گستردگی آن‌ها نمی‌تواند اثرات کلی افت کش ها بر روی بندپایان مفید را ارزیابی قرار دهد ، بنابراین بررسی اثرات زیرکشندگی آفت کش را ضروری می‌باشد . در این مطالعه اثرات ریزکشندگی دو حشره کش کلرپایریفوس و کارباریل بر روی پارامترهای جدول زندگی Habrobracon hebetor مورد ارزیابی قرار گرفت. برای انجام آزمایشات زیست‌سنجی، حشرات کامل به مدت ۲۴ ساعت در معرض باقی‌مانده آفت کش حاد در شرایط دمایی ۲۶±۱ درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی ۶۰±۵در صد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و هشت ساعت قرار گرفتند . در درس ۲۴ ساعت تلفات ثبت گردید و مقدار LC50 تعیین گردید. مقادیر LC30 حشره کش رأی مذکور به ترتیب ۰/۳۲ و ۴/۰۳ گرم ماده مؤثر بر لیتر تعیین‌شده.بعد از ۲۴ ساعت، ۲۵ زنبور ماده زنده انتخاب و همراه با یک زنبور به صورت انفرادی به پتری دیش های آزمایش که حاوی لارو های میزبان Anagasta kuehniella Zellerبودند ، انتقال داده شدند . حداکثر طول دوره زندگی زنبور پارازیتوئید به ترتیب برای تیمارهای شاهد ، کارباریل، کلرپایریفوس ۴۲، ۱۶ و ۱۰ روز گزارش شد. مقادیر انتروپی برای شاهد، کلرپایریفوس و کارباریل، به ترتیب ۰/۲۲، ۰/۰۹۱و ۰/۰۸۷ برآورد شد. * امید زندگی زنبور پارازیتوئید در تیمارهای شاهد، کارباریل، کلرپایریفوس به ترتیب ۴۳/۱۴، ۲۶/۸۶۲۲/و ۳۸ روز بود . در کل، نتایج ما نشان داد که کلرپایریفوس بیشترین اثر منفی را بر روی پارامترهای جدول زندگی H. hebetor داشته است. بنابراین عدم انجام آزمایشات تکوینی می‌توان از کارباریل، به عنوان ترکیب سازگار با عامل کنترل دیالکتیک در برنامه‌های IPM بهره جست.