سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین محمدی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مریم مقیمی فیض آبادی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

انرژی برق یکی از نهادههای مهم مصرفی است که در ایران با قیمت بسیار پایین تر از قیمت جهانی در اختیارمصرف کنندگان قرار میگیرد و سهم زیادی از یارانه پرداختی را به خود اختصاص میدهد. یارانههای انرژی با تأثیر بر هزینه و قیمتهای کالاها و خدمات، تغییرات پیچیدهای در اقتصاد از طریق تخصیص منابع به وجود میآورد، که دارای آثارگستردهای میباشد. در این مطالعه با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه، اثرات حذف یارانه برق بر تولید وهزینه در خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در سه سناریوی حذف یکباره، تدریجی و حذف دریک دوره ۵ ساله نتایج و آثار حذف یارانه ها مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن استکه با حذفیارانه برق شاخص تولید و هزینه تمام بخشهای اقتصادی افزایش می یابد و با افزایش قیمت برق در نتیجه حذف یارانه برق وثابت ماندن قیمت سایر حاملها، بیشترین رشد تولید مربوط به بخش برق است، در صورتی که با حذف یارانه تمام حاملهای انرژی بیشترین شاخص تولید مربوطه به بخش های سوخت و حمل و نقل است.