سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدجواد واجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
داوود ارادتمند اصلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
رسول محمدی ایچی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

بهمنظوربررسی اثرات هورمون جیبرلین برپارامترهای جوانه زنی و رشد گیاهچه های گلرنگتحتتنش خشکی آزمایشی با استفاده از جیبرلیک اسید درچهارسطح ۰و۱۰۰و۲۰۰و۴۰۰ ppm و پلی اتیلن گلیکول PEG درچهارسطح ۰شاهد ۰/۰۲و۰/۰۴ و۰/۰۶ میلیگرم درلیتر صورت گرفت این ازمایش بصورت فاکتوریل و درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد پس ازتجزیه آماری صفات بررسی شده درمرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه ها مشاهده شد که با افزایش خشکی درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بذور طول ریشه چه و طول ساقه چه به شدت کاهش یافت افزایش میزان جیبرلیک اسید باعث کاهش میزان و سرعتجوانه زنی بذور درسطوح مختلف خشکی شد اما اثرات تحریک کننده ای بررشدساقه چه گیاهچه گلرنگ داشت وباعث افزایش طول آن گردید. همچنتیمرا این هورمون باعث افزایش میزان محتوای آب بافت درگیاهچه های درحال رشد گردید.