سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

شیرین شجاعی –

چکیده:

جهانی شدن در دهه های اخیر تحولی شگرف در زندگی بر ایجاد کرده که از آن جمله می توان به صادرات غیر نفتی کشورهای خاور میانه اشاره کرد. در مقاله حاضر سعی شده است که تأثیر جهانی شدن بر صادرات غیر نفتی کشورهای منتخب خاور میانه (کویت، بحرین، عربستان، جمهوری اسلامی ایران) با استفاده از مدل پنل دیتا مورد بررسی واقع شود. بدین منظور از داده های آماری سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ به کارگرفته شده که اکثر داده ها از سایت بانک جهانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ شده است. همچنین از معیار شاخص باز بودن تجاری (OPENOX) به عنوان شاخص جهانی شدن استفاده شده است. در این تحقیق، حداکثر سطح خطای پنج درصد به کار گرفته شده است. به بیان دیگر، نتایج تحقیق از نظر آماری، حداقل در سطح اطمینان ۹۵% معنا دار بوده و قابلیت تعمیم به جامعه آماری مورد مطالعه را خواهند داشت. رابطه مثبت بین جهانی شدن و صادرات غیر نفتی تأیید گردید و کشورهای خاور میانه باید به دنبال ایجاد زیر ساخت ها جهت گستر صادرات غیر نفتی خود باشند.