مقاله اثرات جهانی شدن بر انتشار آلودگی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۷۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: اثرات جهانی شدن بر انتشار آلودگی در ایران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محیط زیست
مقاله جهانی شدن
مقاله تجارت
مقاله آلودگی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیازی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدنعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده زکریا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف تحلیل اثرات جهانی شدن اقتصاد بر انتشار آلودگی صورت گرفت. برای این منظور از شاخص درجه باز بودن اقتصاد که بصورت نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی می باشد، استفاده شد. انتشار آلودگی شامل انتشار دی اکسیدکربن و دوره مطالعه نیز شامل ۱۳۸۷-۱۳۵۹ می باشد. بمنظور تحلیل رابطه میان درجه باز بودن اقتصاد و انتشار آلودگی از رهیافت خودتوضیح برداری استفاده شد. یافته ها نشان داد میان انتشار آلودگی و سایر متغیرها یک رابطه بلندمدت وجود دارد و افزایش درجه باز بودن اقتصاد و انباشت بیشتر سرمایه در اقتصاد ایران با افزایش انتشار آلودگی همراه است. اما از سوی دیگر اثر افزایش تولید ناخالص داخلی بر انتشار آلودگی در ایران منفی ارزیابی شد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی انتشار آلودگی نشان داد پس از یک دوره ۱۲ ساله سهم متغیر انتشار آلودگی در واریانس خطای پیش بینی آن از میان می رود و نقش عمده (حدود ۶۲%) به متغیر نسبت سرمایه – نیروی کار اختصاص می یابد. همچنین حدود یک چهارم از خطای پیش بینی به درجه باز بودن اقتصاد نسبت داده شد.