سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کمال قدرت – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومی
حبیب خداوردی لو –
میرحسن رسولی صدقیانی –
سالار رضاپور –

چکیده:

دخالت روزافزون انسان در اکوسیستم های طبیعی و تغییر ویژگی های ذاتی خاک، نیاز به بررسی اثرات تغییر کاربری بر کیفیت خاک را افزایش می دهد. در این پژوهش اثرات تغییر کاربری بر برخی از ویژگی های فیزیکی خاک در استان آذربایجان غربی بررسی شد. کاربری های زراعی، باغی، مرتعی (با پیشینه جنگلی) با جنگل های طبیعی همجوار مقایسه شدند. مقاومت فروروی در مزرعه بوسیله دستگاه فروسنج اندازه گیری شد و به عنوان شاخصی برای میزان فشردگی سطحی خاک استفاده گردید. نمونه های خاک دست نخورده برای تعیین جرم ویژه ظاهری (BD)، تخلخل کل (nt) و تهویه ای (na) در هر چهار کاربری همجوار جمع آوری شدند. خاک های زراعی و باغی مقاومت فروروی کمتری در سطح آماری یک درصد در مقایسه با خاک های جنگلی و مرتعی داشتند. میانگین مقدار جرم ویژه ظاهری ۹۹/۰، ۲۴/۱، ۳۲/۱ و ۲۹/۱ گرم بر سانتی متر مکعب به ترتیب برای خاک های جنگلی، مرتعی، باغی و زراعی بود. تخلخل کل تغییر معنی داری نشان نداد در حالی که مقدار تخلخل تهویه ای در اثر تغییر کاربری در مقایسه با جنگل طبیعی در سطح آماری پنج درصد افزایش یافت.