سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کمال قدرت – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومی
میرحسن رسولی صدقیانی –
سالار رضاپور –
حبیب خداوردیلو –

چکیده:

رشد جمعیت و نیاز غذایی انسان باعث دخالت انسان در اکوسیستم های طبیعی و تغییر ویژگی-های ذاتی اکوسیستم و تخریب آن می شود. در این پژوهش ﺗﺄثیر جنگل زدایی و تغییر کاربری بر شاخص های میکروبی کیفیت خاک نظیر ماده آلی خاک (SOM)، تنفس برانگیخته با سوبسترا (SIR)، کربن زیست توده میکروبی (MBC) و شاخص ضریب متابولیکی خاک(qCO2) بررسی شد. ۲۴ نمونه خاک از ۴ کاربری همجوار جنگل طبیعی، مرتعی، باغی و زراعی (با پیشینه جنگلی) از دو عمق ۱۵-۰ و ۳۰-۱۵ سانتی متر نمونه برداری شد. نمونه ها با اعمال شرایط خاص در مکانی سرد و تاریک به آزمایشگاه منتقل شدند. در اثر جنگل زدایی ماده آلی خاک، تنفس برانگیخته با سوبسترا، کربن زیست توده میکروبی در سطح آماری یک درصد کاهش یافت. شاخص ضریب متابولیکی (qCO2) در اثر تغییر کاربری در مقایسه با جنگل طبیعی در سطح آماری یک درصد افزایش یافت. شاخص‌های میکروبی به‌دلیل حساسیت بالا به تخریب و تغییر کاربری می‌توانند در ارزیابی کیفیت و سلامت خاک ها مورد استفاده قرار گیرند.